Protokoll N. Häljaröd SFF


Norra Häljaröds Samfällighetsförening
Protokoll från årsstämma 17 juli 2021 på Ängen

Medlemmar från 38 fastigheter deltog
1. Stämmans öppnande.
Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna! Isabelle Ljong och Carl
Hartman– Dragstråket 2 samt Camilla Gudmundsson – Metbacken 20, hälsades
extra välkomna som nya medlemmar


2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Medlemmarna ansåg att stämman behörigen utlysts.


3. Val av ordförande för stämman.
Nils Rekke valdes till ordförande.


4. Val av sekreterare för stämman.
Stefan Åkesson valdes till sekreterare.


5. Val av 2 justeringsmän
Rune Wilthorn och Göran Hallbäck valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.


6. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.


7. Verksamhetsberättelse 2020
Knud Jensen, föreningens ordförande för 2020, föredrog styrelsens berättelse för
perioden 20-01-01 – 20-12-31.Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till
handlingarna.


8. Kassörens berättelse för 2020
Susanne Landerberg - i frånvaro av Kent Nordblad, föreningens kassör 2020 - läste
upp resultat- och balansrapport för 2020 som godkändes och lades till handlingarna.
Det framkom att det är önskvärt att större poster – tex arvoden – bryts ned och
specificeras. Så kommer därför att göras inför nästa årsredovisning.


9. Revisorns berättelse.
Ordföranden läste upp revisorns berättelse som godkändes och lades till
handlingarna.


10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020


11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Kassör Susanne redogjorde för årets budget.
Stämman godkände därefter styrelsens förslag för 2022; 200 kr/andel för drift, vilket
är detsamma som föregående år.
Beslutades även om fortsatt 200kr/fastighet till strandfonden, som beredskap för
eventuella framtida åtgärder.Norra Häljaröds Samfällighetsförening
Protokoll från årsstämma 17 juli 2021 på Ängen

12. Ersättning till styrelsen.
Stämman godkände styrelsens förslag till ersättning:
• Ordförande: 2 500 kr/år
• Kassör och sekreterare: 1000 kr/år
• Styrelsemedlem: 500 kr/år
• Suppleant: 300 kr/år
• Revisor: 200 kr/år


13. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.
Omarbetad Skötselplan för Norra Häljaröd har skickats ut till medlemmarna och
ordförande gav en kort sammanfattning av bakgrund och hur arbetet bedrivits av
styrelsen i samarbete med Höganäs kommunekolog. Syftet har varit att försöka
skapa en plan som ger bästa möjliga förutsättningar för området enligt de riktlinjer
som finns från kommunen. I detta arbete fokuseras på att ge de områden som
detaljplanen benämner NATUR, en varierande växtlighet och att strandängarna skall
bevaras. Det innebär bl a att parkering av bilar på dessa områden skall undvikas i
görligaste mån. Den framlagda skötselplanen är något mer detaljrik än den tidigare
men ger ändå utrymme för individuella anpassningar och undantag.
Planen kommenterades av flera medlemmar och speciellt diskuterades om ängarna
skall slås 2 gånger per år eller bara på hösten samt det nya staketet längs
Sportfiskevägen som hindrar parkering på den strandäng som långsamt förvandlats
till en sandplan samt de enligt gammal hävd parkerade bilarna vid staketets slut.
Diskussionen var livlig och konstruktiv med både för och emot argument. En medlem
tyckte att en extra stämma borde ha utlysts innan beslut om att inhibera slagningen
av ängar till midsommar beslutades. Ordförande menade att det var styrelsens beslut
och att det följde de riktlinjer som kommunen framlagt.
Frågan om ansvar för nyplanterade träd i ”dungen” väcktes också. Styrelsen får
återkomma i frågan när det blir aktuellt och eventuellt nyplanterade träd har nått
sådan höjd att de kan innebära en risk.
Det framkom synpunkt på att underlätta för tillfälliga besökare, t ex badare och
fiskare. Styrelsen kommer att diskutera frågan med kommunen och utvärdera
skyltning med hänvisning till parkering inom området, t ex vid Metbacken.
Omröstning företogs bland medlemmarna om den nya skötselplanen skulle antas
eller om den gamla planen skulle gälla även tills vidare. 38 fastigheter hade
registrerat sig och fått ett röstkort. 27 fastigheter röstade för den nya planen och 7
emot. Den nya skötselplanen har därmed beslutats av stämman – bilaga 1.
Motion från Ruth Riekola – bilaga 2. Stämman godkände styrelsen förslag på svar
till motionen.
Inlägg från Bo Flodin angående skötsel av grusvägarna
Bo menade att vägarna måste få extra material – 0-16 väggrus – innan vägarna
hyvlas. Annars kommer bärlaget – 0-30 -upp med grova stenar på vägbanan som
följd. Förslaget antogs och vidarebefordrades till Arbetsgruppen.Norra Häljaröds Samfällighetsförening
Protokoll från årsstämma 17 juli 2021 på Ängen

14. Valberedningens presentation av sitt arbete och förslag till
styrelsemedlemmar
Valberedningen redovisade bakgrunden till sina förslag enligt utskickat dokument.


15. Val av ledamöter till styrelsen
Ulf Peterzon, sammankallande valberedningen presenterade valberedningens
förslag:
• Omval av Nils Rekke som ledamot och ordförande på 1 år, omval av Stefan
Åkesson som ledamot på 2 år, omval av Susanne Landerberg som ledamot på
2 år, omval av Ulf Lindkvist som ledamot på 2 år, omval av Anders Paulsson
som ledamot på 2 år, samt nyval av Sue Nilsson som suppleant på 1 år.


16. Val av revisor och revisorssuppleant.
Ulf Peterzon presenterade valberedningens förslag vilket stämman godkände:
• Omval av Lennart Pettersson som revisor på 2 år och omval av Anki Wilthorn som
revisorssuppleant på 1 år.


17. Val av valberedning.
Omval av sittande valberedning;
• Eva Arén
• Ulf Peterzon (sammankallande)
• Mats Rosvall


18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt.
Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen samt skickas ut
via mail till samtliga medlemmar med mailadress.


19. Övriga ärenden.
Ulf Peterzon redogjorde för ”Säkra stranden-gruppens” arbete. Skriftlig information
om gruppens arbete har distribuerats via mail innan mötet.
Det framkom önskemål att representant från Säkra stranden-gruppen konsulteras i
samband med att den operativa skötselplanen beslutas årligen av Arbetsgruppen
samt vid eventuell revision av skötselplanen. Synpunkter framfördes också på
samband mellan parkering på strandängen och stranderosion.


20. Stämmans avslutande.
Stämmans ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.
Vid pennan
Stefan Åkesson Nils Rekke
Sekreterare Ordförande
Justerat
Rune Wilthorn Göran Hallbäck


Norra Häljaröds Samfällighetsförening

Protokoll från årsmöte och stämma 2018-07-21

Deltagare: 29 fastigheter var representerade


1. Stämmans öppnande.

Ordföranden öppnade mötet och hälsar samtliga välkomna!


2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman behörigen utlysts.


3. Val av ordförande för stämman.

Nils Rekke valdes till ordförande för mötet.


4. Val av sekreterare för stämman.

Katinka Borg valdes till sekreterare.


5. Val av 2 justeringsmän.

Bo-Arne Nilsson och Göran Hallbäck valdes till justeringsmän.


6. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


7. Styrelsens berättelse.

Knud Jensen, föreningens ordförande, föredrog styrelsens berättelse för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31.

Därefter godkändes den och lades till handlingarna.


8. Kassörens berättelse.

Kent Nordblad, föreningens kassör, distribuerade och redogjorde för resultat- och balansrapport som därefter godkändes och lades till handlingarna.


9. Revisorns berättelse.

Anki Wilthorn läste upp revisorns berättelse som godkändes och lades till handlingarna.


10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


11. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

Inga rapporter eller inkomna motioner.


12. Ersättning till styrelsen.

Stämman godkände styrelsens förslag att ersättningarna blir desamma som föregående år:

Ordförande: 2500kr/år

Kassör och sekreterare: 1000 kr/år

Styrelsemedlem: 500 kr/år

Suppleant: 300 kr/år

Revisor: 200 kr/år

Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

Kostnader i samband med styrelsemöten: 350 kr.

Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.


13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman godkände styrelsens förslag för 2019: 200 kr per andel, vilket är detsamma som föregående år.


14. Val av styrelseordförande och val av suppleant till styrelsen.

Anders Ekelund presenterade valberedningens förslag:

På ett år valdes:

Knud Jensen, ordförande.

Diana Celik, suppleant.

Övriga styrelseledamöter valdes på två år 2017:

Magnus Andreasson, styrelsemedlem

Katinka Borg, sekreterare

Mats Johansson vice ordförande

Kent Nordblad, kassör


15. Val av revisorsuppleant på ett år.

Anders Ekelund presenterade valberedningens förslag:

Anki Wilthorn valdes till revisorsuppleant på ett år.


16. Val av valberedning.

Till valberedning valdes:

Eva Arén

Ulf Peterzon (sammankallande)

Mats Rosvall


17. Övriga frågor.

- Ulf Peterzon berättade om ”Säkra strandgruppens” arbete. Skriftlig information om gruppens arbete delades ut och bifogas även protokollet.

Stämman uppskattar gruppens arbete och framförde ett enhälligt ”Bra jobbat!”

- Anders Ekelund väckte frågan om ängen kan köras med slåtter istället för slaghacka? Ärendet tas vidare av styrelsen.

- Bo Flodin föreslog att en ny brevlåda för föreningens information köps in. Ärendet tas vidare av styrelsen.

- Ordförande, Knud Jensen, uppmanade hundägare att hålla sina hundar kopplade samt att inte låta dem följa med ut på bryggan.


18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt.

Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen samt på föreningens hemsida; www.n-heljarod-sff.se


19. Stämmans avslutande.

Stämmans ordförande tackade deltagarna för väl genomförd stämma, och avslutade mötet.

Vid pennan

Katinka Borg Nils Rekke

Sekreterare Ordförande

Justerat

Bo-Arne Nilsson Göran Hallbäck

Norra Häljaröds Samfällighetsförening

Protokoll från årsstämma 18 juli 2020 på Ängen

Deltagare: medlemmar från 34 fastigheter deltog 


1. Stämmans öppnande.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna! Anders Bengtsson och Kristina Hall hälsades extra välkomna som nya medlemmar.


2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman behörigen utlysts.


3. Val av ordförande för stämman.

Knud Jensen valdes till ordförande.


4. Val av sekreterare för stämman.

Katinka Borg valdes till sekreterare.


5. Val av 2 justeringsmän.

Anders Ekelund och Rune Wilthorn valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.


6. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


7. Styrelsens berättelse.

Knud Jensen, föreningens ordförande, föredrog styrelsens berättelse förperioden 2019-01-01 – 2019-12-31.Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Ett särskilt tack framfördes till trivselgruppen för deras engagemang både vid föreningens ordinarie aktiviteter och    övriga som ordnats under året.


8. Kassörens berättelse.

Kent Nordblad, föreningens kassör, delade ut resultat- och balansrapport som utan frågor eller kommentarer godkändes och lades till handlingarna.


9. Revisorns berättelse.

Anki Wilthorn, revisors suppleant0, läste upp revisorns berättelse som godkändes och lades till handlingarna.


10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman godkände styrelsens förslag för 2021; 200 kr/andel, vilket är

detsamma som föregående år.

Beslutades även om fortsatt 200kr/fastighet till strandfonden, som beredskap för eventuella framtida åtgärder.


12. Ersättning till styrelsen.

Stämman godkände styrelsens förslag att ersättningarna blir desamma som

föregående år:

Ordförande: 2500kr/år

Kassör och sekreterare: 1000 kr/år

Styrelsemedlem: 500 kr/år

Suppleant: 300 kr/år

Revisor: 200 kr/år

Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.

Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

Kostnader i samband med styrelsemöten: 350 kr.


13. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

Bo Flodins motion angående hur föreningens skötselplan följs besvarades och förklarades av ordföranden Knud Jensen. Inga ytterligare frågor följde. Skötselplanen med kompletterande kartskiss kommer att finnas tillgänglig på föreningens webbsida


14. Valberedningens presentation av sitt arbete och förslag till styrelsemedlemmar som skriftligen delats ut till medlemmarna i god tid före mötet – se punkt 15


15. Val av ledamöter till styrelsen

Ulf Peterzon, sammankallande valberedningen presenterade valberedningens förslag:

Nyval av ledamot och ordförande på 1 år; Nils Rekke.

Nyval av ledamöter på 1 år; Susanna Landerberg, Ulf Lindkvist, Anders Paulsson och Stefan Åkesson.

Omval av suppleant på 1 år; Diana Celik.

Val till arbetskommittén: Berndt Civilis (sammankallande), Anders Ekelund, Göran Hallbäck, Lars-Gösta Karlsson, Anders Paulsson, Nils Rekke, Rune Wilthorn, Stefan Åkesson, Kim Örnfeldt Lodin.

Val till trivselgruppen: Sofia Andreasson, Anette Civilis (sammankallande), Birgitta Lindkvist, Els-Mari Lodin, Hanna Söderling och Marianne Wernebrink.


16. Val av revisor och revisorssuppleant.

Ulf Peterzon presenterade valberedningens förslag vilket stämman godkände:

Revisorssuppleant 1 år; Anki Wilthorn. (Revisor Lennart Pettersson vald på 2 år 2019.)


17. Val av valberedning.

Omval av sittande valberedning;

Eva Arén

Ulf Peterzon (sammankallande)

Mats Rosvall


18. Övriga frågor.

- Ulf Peterzon redogjorde för ”Säkra stranden-gruppens” arbete. Skriftlig information

om gruppens arbete delades ut på mötet och bifogas protokollet.

- Jan-Erik Persson avtackades efter många års engagemang i arbetskommittén och Berndt Civilis tackade även övriga medlemmar i arbetskommittén för deras goda insatser.


19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt.

Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen samt på

föreningens webbsida; www.n-heljarod-sff.se.


20. Stämmans avslutande.

Stämmans ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.Vid pennanKatinka Borg                              Knud Jensen

Sekreterare                                 Ordförande


Justerat


Anders Ekelund                        Rune Wilthorn

Norra Häljaröds Samfällighetsförening Protokoll från årsmöte och stämma 20 juli 2019 på Ängen Deltagare: 41 medlemmar deltog på stämman.


1. Stämmans öppnande. Ordföranden öppnade mötet och hälsar samtliga välkomna!

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande. Medlemmarna ansåg att stämman behörigen utlysts.

3. Val av ordförande för stämman. Nils Rekke valdes till ordförande.

4. Val av sekreterare för stämman. Katinka Borg valdes till sekreterare.

5. Val av 2 justeringsmän. Robin Loft och Andreas Söderling valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

7. Styrelsens berättelse. Knud Jensen, föreningens ordförande, föredrog styrelsens berättelse för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

8. Kassörens berättelse. Kent Nordblad, föreningens kassör, distribuerade och redogjorde för resultat- och balansrapport som därefter godkändes och lades till handlingarna.

9. Revisorns berättelse. Kent Nordblad läste upp revisorns berättelse som godkändes och lades till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

11. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar. Eva Aréns motion angående önskemål om tillgängliggörande av föreningens styrelseprotokoll lästes upp. Styrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att styrelseprotokollen utgör internt arbetsmaterial. Stämman beslutade att bifalla motionen och gav styrelsen i uppdrag att på bästa sätt finna en lösning för att smidigt delge medlemmarna styrelseprotokollen.

12. Ersättning till styrelsen. Stämman godkände styrelsens förslag att ersättningarna blir desamma som föregående år: Ordförande: 2500kr/år Kassör och sekreterare: 1000 kr/år Styrelsemedlem: 500 kr/år Suppleant: 300 kr/år Revisor: 200 kr/år Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå. Kostnader i samband med styrelsemöten: 350 kr. Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.

13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Stämman godkände styrelsens förslag för 2020: 200 kr per andel, vilket är detsamma som föregående år.

14. Val av styrelseordförande – se under punkt 15

15. Val av ledamöter till styrelsen Ulf Peterzon presenterade valberedningens förslag: Val av ordförande 1 år; Knud Jensen. Omval ledamöter 2 år; Katinka Borg och Kent Nordblad. Nyval ledamot 2 år; Stefan Åkesson. Nyval ledamot 1 år; Kim Örnfeldt Lodin. Omval suppleant 1 år; Diana Celik Efter diskussion av valberedningens förslag framlades förslag att välja om sittande styrelse på 1 år. Efter omröstning beslutade stämman med 19 röster för omval och 11 röster emot omval av nuvarande styrelse på 1 år. På 1 år valdes; Ordförande; Knud Jensen Ledamöter; Magnus Andreasson, Katinka Borg, Mats Johansson, Kent Nordblad Suppleant; Diana Celik Stämman gav styrelsen och valberedningen i uppdrag att inför kommande år ha en tydligare kommunikation och diskutera hur behoven av förnyelse och kontinuitet inom styrelsen kan förenas. 16. Val av revisor och revisorssuppleant. Ulf Peterzon presenterade valberedningens förslag vilket stämman godkände: Revisor 2 år; Lennart Petterson Revisorssuppleant 1 år; Anki Wilthorn

16. Val av valberedning. Omval av sittande valberedning; Eva Arén Ulf Peterzon (sammankallande) Mats Rosvall

17. Övriga frågor. - Eva Arén berättade om ”Säkra strandgruppens” arbete. Skriftlig information om gruppens arbete delades ut och bifogas även protokollet. - Mats Johansson väckte frågan kring långtidsparkerade fordon vid parkeringen på Metbacken. Ärendet tas vidare av styrelsen. - Ordförande, Knud Jensen, uppmanade hundägare att hålla sina hundar kopplade.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt. Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen samt på föreningens hemsida; www.n-heljarod-sff.se

19. Stämmans avslutande. Stämmans ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. Vid pennan Katinka Borg Nils Rekke Sekreterare Ordförande Justerat Robin Loft

Protokoll


Protokoll från årsmöte och stämma 2017-07-22.


Antal deltagare: 31 medlemmar.


1.      Stämmans öppnande.

Ordföranden öppnade mötet.

 

2.     Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman hade behörigen utlysts. 


3.      Val av ordförande för stämman.

Valdes Nils Rekke.


4.     Val av sekreterare för stämman.

Valdes Knud Jensen.


5.      Val av 2 justeringsmän.

Valdes Bo-Arne Nilsson och Ulf Lindkvist.


6.       Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


7.         Styrelsens berättelse.

   Stämmans ordförande uppläste styrelsens berättelse för 

   2016.01.01 – 2016.12.31.

   Den godkändes och lades till handlingarna.


8.       Kassörens berättelse.

Kassörens distribuerade resultat- och balansrapport,

  godkändes och lades till handlingarna.

  Kassören informerade om att traktorn är bokförd under inventarier.

  På en förfrågan berättade kassören vad som ingår i posten ”väg- och      markunderhåll” på totalt 43 000 kr.


9.      Revisorns berättelse.

Anki Wilthorn uppläste revisorns berättelse som godkändes och lades   till handlingarna.


10.     Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


11.     Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

Ulf Peterzon presenterade motionen från strandgruppen. Motionen var        underlag för styrelsens förslag om en fond för ev. framtida aktiviteter för att  säkra stranden. Styrelsen föreslog en årlig avgift på 200 kr per fastighet. Styrelsens förslag godkändes av stämman.


11.        Ersättning till styrelsen.

    Stämman godkände styrelsen förslag till ersättning:

    Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

    Kostnader i samband med styrelsemöten: 350 kr.

    Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.

    Ordförande: 2 500 kr/år.

    Kassör och sekreterare: 1000 kr/år.

    Styrelsemedlem: 500 kr/år.

    Suppleant: 300 kr/år.

    Revisor: 200 kr/år.


12.     Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman godkände styrelsens förslag för 2018: 200 kr per andel, vilket är samma som för 2017.


13.    Val av styrelse och ordförande på 2 år och val av suppleant på ett år.

Styrelsens förslag att nuvarande styrelse fortsätter till årets slut varefter den tvååriga styrelseperioden börjar 1 januari 2018 godkändes av stämman.

Syftet med ändringen är att styrelseperioden skall följa kalenderåret i     likhet med bokföringen och verksamhetsberättelsen.


    Till ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag:

    På ett år:

    Knud Jensen ordf.

    Diana Celik, suppl.


    På två år:

    Katinka Borg

    Mats Johansson

    Kent Nordblad

    Magnus Andreasson


14.   Val av revisor och val av suppleant på 1 år.

Lennart Pettersson på två år

Anki Wilthorn på 1 år.


15.    Val av valberedning.

Valdes Ulf Peterzon (sammankallande)

Anders Eklund.

Eva Aren


16.    Övriga frågor.

Mats Johansson framförde föreningens stora tack till den avgående ordförande Bo Flodin för lång och värdefull insats till gagn för oss alla.


17.    Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen och läggs även in på hemsidan.


18.    Stämmans avslutande. 

Innan stämmans ordförande avslutade mötet gav den tillträdande ordföranden en kort levnadsbeskrivning.

Stämmans ordförande tackade deltagarna för väl genomförd stämma, och avslutade stämman.


Vid pennanKnud Jensen                                                  Nils Rekke

Sekreterare                                                     Ordförande


JusteratBo-Arne Nilsson                                            Ulf Lindkvist

Protokoll från årsmöte och stämma 2016-07-23.


Antal deltagare: 26 medlemmar.

 1. Stämman öppnande.

Ordföranden öppnade mötet


 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman hade behörigen utlysts.


 1. Val av ordförande för stämman.

Valdes Bo Flodin.


 1. Val av sekreterare för stämman.

Valdes Knud Jensen.


 1. Val av 2 justeringsmän.

Valdes Anders Ekelund och Anders Paulsson


 1. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


 1. Styrelsens berättelse.

Ordföranden uppläste styrelsen berättelse för 2015.01.01 – 2015.12.31.

Den godkändes och lades till handlingarna.


 1. Kassörens berättelse.

Kassörens distribuerade resultat- och balansrapport godkändes och lades till handlingarna.

Kassören informerade om att traktoren avskrivs över      5 år.


 1. Revisorns berättelse.

Kassören uppläste revisorns berättelse som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


 1. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

Inga.


 1. Ersättning till styrelsen.

Stämman godkände styrelsen för slag till ersättning:

Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

Kostnader i samband med styrelsemöten : 350 kr.

Telefonersättning till ordförande: 1000 kr /år.

Ordförande: 2 500 kr/år.

Kassör och sekreterare: 1000 kr/år.

Styrelsemedlem: 500 kr/år.

Suppleant: 300 kr/år.

Revisor: 200 kr/år.


 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman godkände styrelsens förslag för 2017: 200 kr per andel, vilket är samma som för 2016.


 1. Val av styrelsesuppleant på 1 år.

Valdes Magnus Andreasson.


 

 1. Val av revisor och och val av suppleant på 1 år.

Lennart Pettersson ersätter Jan Kulle fram till nästa ordinarie val. Anki Wilthorn valdes som suppleant på 1 år.


 1. Val av valberedning.

Valdes Ulf Peterzon (sammankallande) och Anders Eklund.


 1. Övriga frågor.

a.Ulf Peterzon presenterade ”säkra stranden-gruppens” arbete. Länsstyrelsen inväntar förvaltningsplaner rörande kuststräckorna från kommunen. Höganäs kommun har för avsikt att ta fram en sådan plan under 2016.

Kopia på gruppens rapport fanns att studera.

b.Att köra mot trafiken i gatorna kan ge böter.

c.Påmindes om att samfällighetens område ej får användas som upplagsplats. Ordförande kontakter berörda.

d.Ändring av mailadress meddelas ordförande.

e.Diskuterades skötselplanen för gemensamhetsområden.

Styrelsen ser över planen och diskuterar evt. ändringar.

Det poängterades att alla ingrep på samfällighetens område skall behandlas och beslutas i styrelsen.


 1. Meddelelse om plats där stämmoprotokollet hållas tillgängligt.

Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen och läggs även in på hemsidan.


 1. Stämmans avslutande.                 

Ordförande tackade deltagarna för väl genomförd stämma, påminde styrelsemedlemmarna om morgondagens konstituerande möte, och avslutade stämman.


Vid pennanKnud Jensen                            Bo Flodin

Sekreterare                               Ordförande


JusteratAnders Ekelund               Anders PaulssonProtokoll från årsmöte och stämma 2015-07-18


Antal deltagare: 27 medlemmar


 1. Stämman öppnande.

Ordföranden öppnade mötet med att bjuda de nya medlemmarna välkomna: Sofia och Magnus Andreasson, Hanna och Andreas Söderlind, Anna Odhe och Robin Loft.


 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman hade behörigen utlysts.


 1. Val av ordförande för stämman.

Valdes Bo Flodin.


 1. Val av sekreterare för stämman.

Valdes Knud Jensen.


 1. Val av 2 juseringsmän.

Valdes Mats Johansson och Lars Nilsson.


 1. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


 1. Styrelsens berättelse.

Ordföranden uppläste styrelsen berättelse för 2014.01.01-2014.12.31.

Den godkändes och lades till handlingarna.

Kassörens distribuerade resultat- och balansrapport godkändes och lades till handlingarna.


 1. Revisorns berättelse.

Jan Kulle uppläste revisorns berättelse som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


 1. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

Inga.


 1. Ersättning till styrelsen.

Stämman godkände styrelsen förslag till ersättning:

Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

Kostnad i samband med styrelsemöten: 350 kr.

Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.

Ordförande: 2500 kr/år.

Kassör och skreterare: 1000 kr/år.

Styelsemedlem: 500 kr/år.

Suppleant: 300 kr/år.

Revisor: 200 kr/år.


 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman godkände styrelsens förslag för 2016: 200 kr per andel, vilket är samma som för 2015.


 1. Val av styrelse på 2 år och val av suppleant på 1 år.

Omval av alla godkändes:

Bo Flodin, Mats Johansson, Kent Nordblad, Knud Jensen och Bo-Arne Nilsson.

Suppleant: Johnny Johansson.


 1. Val av revisor på 2 år och val av suppleant på 1 år.

Omval av Jan Kulle och suppleant Lennart Petterson.


 1. Val av valberedning.

Valdes Ulf Peterzon (sammankallande) och Anders Eklund.


 1. Övriga frågor.

Efter dom i högste instans har Albertstugan kunnat säkras mot framtida stormar.

Gruppen som bildades vid förre årsmötet aktiveras och utökas med Eva Arén.

Länsstyrelsen kräver att Höganäs kommun utarbetar en förvaltningsplan innan man tar ställning till möjliga åtgärder.

Länssyrelsen har fortfarande inte reagerat på Samfällighetens skrivelse betr. möjliga åtgärder.

Staten är inte beredd att skjuta till pengar.

Gruppen bör undersöka i vilken mån domen kring Albertstugan kan åberopas vid eventuell aktivitet vid säkring av Samfällighetens utsatta kust.


 1. Meddelelse om plats där stämmoprotokollet hållas tillgängligt.

Som tidigare kommer protokollet att finnas i brevlådan vid bommen.


 1. Stämman avslutande.

Ordförande tackade deltagarna för väl genomförd stämma, påminde styrelsemedlemmarna om morgondagens konstituerande möte, och avslutade stämman.


Vid pennanKnud Jensen                            Bo Flodin

Sekreterare                               Ordförande


JusteratMats Johansson                       Lars Nilsson


Protokoll Årsmöte och Stämma 26 juli 2014


Antal deltagare 27 st.


1.  Stämmans öppnande.   

                                                                                                                                                                                                                                            Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade stämman.


2.  Fråga om stämmans behöriga utlysande. 

                                                                                                                                                                                                                                                  Stämman ansåg att stämman var behörigen utlyst.


3.  Val av ordförande för stämman.       

                                                                                                                                                                                                                                                        Till ordförande valdes Bo Flodin.


4.  Val av sekreterare för stämman.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Till sekreterare valdes Knud Jensen.


5.  Val av två justeringsmän.   

                                                                                                                                                                                                                                                        Till justeringsmän valdes Bernd Civilis och Klas Nilsson.


6.  Godkännande av dagordningen. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Dagordningen godkändes.


7.   Styrelsens berättelse.

                                                                                                                                                                                                                                                        Ordförande Bo Flodin uppläste styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes och lades till          handlingarna.                                                                                                                                                                                                              Årsredovisningen delades ut. Upplästes av kassören godkändes och lades till handlingarna.


8.    Revisorernas berättelse.   

                                                                                                                                                                                                                                                Revisorernas berättelse upplästes av kassören, godkändes och lades till handlingarna.


9.   Ansvarsfrihet för styrelsen. 

                                                                                                                                                                                                                                                       Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


10. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.   

                                                                                                                                                                                                                                                         Inga framställningar eller motioner.


11.  Ersättning till styrelsen. 

                                                                                                                                                                                                                                                    Stämman godkände styrelsens förslag till ersättning:                                                                                                                                               Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.                                                                                                                                                                 Kostnader i samband med styrelsemöten 350 kr.                                                                                                                                                 Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.                                                                                                                                                               Ordförande: 2500 kr/år                                                                                                                                                                                                Kassör och sekreterare: 1 000 kr/ år                                                                                                                                                                      Styrelseledamot: 500 kr/år

        Suppleanter: 300 kr/år

         Revisor: 200 kr/år

         Övriga ersättningar fastställs av styrelsen.


12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

       Debiteringslängd har skickats ut med kallelsen och framlagdes på stämman:


        Stämman godkände styrelsens förslag till höjd debitering

        Andelstal 4: 800 kr

        Andelstal 3: 600 kr

        Andelstal 2: 400 kr

        Andelstal 1: 200 kr

        Betalning senast 2015-01-15


13. Val av styrelse och styrelsesuppleant.


       Som suppleant på 1 år omvaldes Jonny Johansson


14. Val av revisorssuppleant.


        Som revisor suppleant på 1 år omvaldes Lennart Pettersson


15. Val av valberedning.


       Till valberedning omvaldes:

        Ulf Peterzon ( sammankallande )

        Anders Ekelund

 

16. Övriga frågor.


       Skadorna på kusten efter stormen diskuterades. Ordförande redovisade brev till Länsstyrelsen betr. möjliga åtgärder. Inget svar.


       En grupp bildades för att undersöka vilka möjligheter vi har för att säkra kusten mot framtida stormar.

       Gruppen består av: Ulf Peterzon (sammankallande), Rut Riekkola, Bo-Arne Nilsson, Kjell Stendahl och Nils Rekke.


          Ny badtrappa i rostfritt stål har framställds av Jan Svensson. Kommunen har bidragit med 9 600 Kr.

Ordförande framförda stort tack till Jan för välutfört arbete.

Badtrappen funktion diskuterades och stämman gav styrelsen i uppdrag att tillse att trappen anpassas så risken för potentiella skador  minimeras.


      Ordförande framförde även ett stort tack till Henrik Pyk för hans stora insats med att återställa gemensamhets områden efter stormen.


17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hållas tillgängligt.


      Protokollet kommer att finnas tillgängligt i lådan på ängen.


18. Stämmans avslutande.


      Ordförande tackade alla för ett bra möte och avslutade stämman.Norra Häljaröd  2014-07-30


Knud Jensen                  Bo Flodin


Vid pennan                     Ordförande
Justerat


Bernd Civilis                  Klas Nilsson

Årsmöte och Stämma 20 juli 2013


Antal deltagare 27 st.


1.  Stämmans öppnande

     Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade stämman.


2.  Fråga om stämmans behöriga utlysande

      Stämman ansåg att stämman var behörigen utlyst.


3.  Val av ordförande för stämman

      Till ordförande valdes Bo Flodin.


4.  Val av sekreterare för stämman

      Till sekreterare valdes Knud Jensen.


5.  Val av två justeringsmän

      Till justeringsmän valdes Lars Nilsson och Lars Gösta Karlsson.


6.  Godkännande av dagordning

      Dagordningen godkändes.

 

7.   Styrelsens berättelse

       Ordförande Bo Flodin uppläste styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes och lades till handlingarna.

       Årsredovisningen delades ut, godkändes och lades till handlingarna.


8.    Revisorernas berättelse

        Revisorernas berättelse upplästes av kassören, godkändes och lades till handlingarna.


9.   Ansvarsfrihet för styrelsen

       Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


10. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

       Skötselsplan för Samfällighetens gemensamhet areal som är utarbetad i samråd med kommunekologen redovisades,

       godkändes och lades till handlingarna.

       Styrelsen har skickat kommentarer till länsstyrelsens förslag till naturreservat och framfört synpunkter betr. bryggan,

       båtplatser och flotten. Lars Nilsson har framfört egna synpunkter betr. det planerade förbudet mot vindsurfing.

       Skatteverket har meddelat att Samfällighetens taxerade inkomst är satt till 0 kr.

       Kommunen bidrag för 2012 blev 54 353 kr.


11. Ersättning till styrelsen

       Stämman godkände styrelsens förslag till ersättning.

       Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

       Kostnader i samband med styrelsemöten 350 kr

       Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.

       Ordförande: 2 500 kr/år

       Kassör och sekreterare: 1 000 kr/ år

       Styrelseledamot: 500 kr/år

       Suppleanter: 300 kr/år

       Revisor: 200 kr/år

       Övriga ersättningar fastställs av styrelsen.


12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.


        Debiteringslängd har varit framlagd på stämman


        Stämman godkände styrelsens förslag till oförändrad debitering

        Andelstal 4: 400 kr

        Andelstal 3: 300 kr

        Andelstal 2: 200 kr

        Andelstal 1: 100 kr

        Betalning senast 2014-01-15


13. Val av styrelse och styrelsesuppleant.


       Till styrelsen för 2 år valdes:                                                                                                                                             

        Bo Flodin                                                                                                                                   

        Mats Johansson   

        Kent Nordbladh         

        Knud Jensen                                                         

        Bo-Arne Nilsson                                         

         Som suppleant på 1 år valdes Jonny Johansson


14. Val av revisorssuppleant


      Som revisor på 2 år valdes Jan Kulle.                                                                                                       

      Som revisor suppleant på 1 år valdes Lennart Pettersson


15. Val av valberedning


       Till valberedning valdes:

       Ulf Peterzon ( sammankallande )

       Anders Ekelund

 

16. Övriga frågor


        Vägskylt vid Notvägen syns inte. Flyttas närmare stora vägen. Styrelsen kollar med kommunen.

        Den planerade gång- och cykelbanan på sjösidan av Farhultsvägen förväntas genomförd nästa år.

        Överklagande var senast 14 juni 2013.       

        Placering av enkeltriktningsskyltar kollas med kommunen. Återvändsgrändskylt bör sättas upp vid dungen.

        Diana fick lovord för den fina hemsidan och mötesdeltagarna uppmanades att bidra till att hemsidan hålls levande.

        Hemsidan kan även användes till information från styrelsen.


17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hållas tillgängligt.


       Protokollet kommer att finnas tillgängligt i lådan på ängen.18. Stämmans avslutande

 

       Ordförande tackade alla för ett bra möte och avslutade stämman.
Norra Häljaröd  2013-07-22
Knud Jensen                       Bo Flodin


Vid pennan                          OrdförandeNorra Häljaröds Samfällighetsförening


Protokoll Årsmöte och Stämma 21 juli 2012


Antal deltagare 22 st.


1.   Stämmans öppnande

      Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade stämman.


2.  Fråga om stämmans behöriga utlysande

      Stämman ansåg att stämman var behörigen utlyst.


3.   Val av ordförande för stämman

       Till ordförande valdes Bo Flodin


4.  Val av sekreterare för stämman

       Till sekreterare valdes Mats Johansson


5.  Val av två justeringsmän

      Till justeringsmän valdes Lars Nilsson och Klas Nilsson


6.  Godkännande av dagordning

      Dagordningen godkändes


7.   Styrelsens berättelse

       Ordförande Bo Flodin uppläste styrelsens verksamhetsberättelse, som

       godkändes och lades till handlingarna.

       Årsredovisningen presenterades godkändes och lades till handlingarna.


8.   Revisorernas berättelse

        Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.


9.   Ansvarsfrihet för styrelsen

       Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


10. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmar.

        Framställning från styrelsen: Ängen slås 4 veckor före midsommar,

        samt ännu en gång i september.

        Framställningen bifölls

        Inga motioner inkomna.


11. Ersättning till styrelsen

         Stämman godkände styrelsens förslag till ersättning.

         Milersättning enligt skattefri ersättningsnivå.

         Kostnader i samband med styrelsemöten 250 kr

         Telefonersättning till ordförande: 1000 kr/år.

         Ordförande: 2 500 kr/år

         Kassör och sekreterare: 1 000 kr/ år

         Styrelseledamot: 500 kr/år

         Suppleanter: 300 kr/år

         Revisor: 200 kr/år

         Övriga ersättningar fastställs av styrelsen.


12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.


        Debiteringslängd har varit framlagd på stämman


         Stämman godkände styrelsens förslag till oförändrad debitering

         Andelstal 4: 400 kr

         Andelstal 3: 300 kr

         Andelstal 2: 200 kr

         Andelstal 1: 100 kr

         Betalning senast 2013-01-15


13. Val av styrelsesuppleant


         Som suppleant på 1 år valdes Jonny Johansson


14. Val av revisorssuppleant


        Som revisorssuppleant valdes Lennart Pettersson


15. Val av valberedning


         Till valberedning valdes:

         Ulf Peterzon ( sammankallande )

         Anders Ekelund

 


16. Övriga frågor


        Det öppna diket på ängen diskuterades. Uppdrogs åt styrelsen att undersöka

         hur det kan åtgärdas.


17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hållas tillgängligt.


       Protokollet kommer att finnas tillgängligt i lådan på ängen.18. Stämmans avslutande

 

       Ordförande tackade alla för ett bra möte och avslutade stämman.
Norra Häljaröd  2012-07-22
Mats Johansson  Bo Flodin


Vid pennan           Ordförande

JusteratLars Nilsson   Klas Nilsson