Protokoll N. Häljarödbadens byaför.


Protokoll för årsstämma i Häljarödbadens Byaförening
Tid: 17 juli 2021, kl. 18.30
Plats: Fotbollsplanen i Norra Häljaröd
Medlemmar från 40 hushåll närvarade


1.Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Katinka Borg öppnade stämman.


2. Val av ordförande för stämman
Katinka Borg valdes att leda stämman.


3. Val av sekreterare för stämman
Anette Civilis valdes till sekreterare.


4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Robin Loft och Andreas Söderling valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.


5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Medlemmarna ansåg stämman behörigen utlyst.


6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.


7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Tidigare ordförande Knud Jensen föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020-
01-01 – 2020-12-31 som därefter godkändes och lades till handlingarna.


8. Kassörens berättelse
Nuvarande kassör Anette Civilis föredrog årsredovisningen 2020, som därefter godkändes och
lades till handlingarna.


9. Revisorns berättelse
Anette Civilis läste upp revisorns berättelse för verksamhetsåret 2020 som godkändes och
lades till handlingarna.


10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Mats Rosvall presenterade valberedningens förslag.


11. Val av ordförande
Omval av Katinka Borg till ordförande på 1 år.


12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
Omval av Diana Celik till ledamot på 2 år.
Nyval av Per-Erik Ljung till ledamot på 1 år.


13. Val av suppleant
Nyval av Mikael Gilbertsson till suppleant på 1 år.
Nyval av Martina Slater till suppleant på 1 år.


14. Val av revisor och revisorssuppleant

Lennart Pettersson omvaldes som revisor på 2 år och Anki Wilthorn omvaldes som
revisorssuppleant på 1 år.


15. Val av valberedning
Omval av Ulf Peterzon (sammankallande), Mats Rosvall och Eva Arén.


16. Beslut om medlemsavgift för 2022
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, 100 kr/hushåll, godkändes.


17. Beslut om båtavgift för 2022
Styrelsens förslag om oförändrad avgift för båtplats, 500 kr, godkändes.


18. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner.


19. Övriga frågor
Bernd Civilis, sammankallade i Arbetsgruppen, tackade särskilt medlemmarna i
Arbetsgruppen samt övriga bybor för goda insatser under året. Han tackade även Henrik Pyk
för hjälp med tunga lyft och Mats Rosvall som arbetar med att försköna byns container.
Bernd påminde om att uppställningsplatsen för båtar är ämnad för båtar som är i sjön
sommartid och inte en plats för långtidsförvaring.
Katinka Borg presenterade Trivselgruppens medlemmar - Marianne Wernebrink
(sammankallande), Sofia Andreasson, Anette Civilis, Kristina Hall, Birgitta Lindkvist, Kristin
Sjöberg, Hanna Söderling - och tackade för det arbete de lägger ner och alla aktiviteter de
arrangerar för oss i byn.


20. Avslutning
Ordförande tackade deltagarna för engagemanget och avslutade stämman.


Vid pennanAnette Civilis          Katinka Borg
Sekreterare             OrdförandeJusterat
Robin Loft              Andreas Söderling
Protokoll för årsstämma i Häljarödbadens Byaförening

Tid: 18 juli 2020 kl. 18.00

Plats: Fotbollsplanen i Norra Häljaröd

Deltagare: 34 medlemmar närvarande


 1. Stämmans öppnande

          Styrelseordförande Knud Jensen inledde stämman med att välkomna nya medlemmarna Anders Bengtsson,

          Kristina Hall, Christer Dahlqvist, Birgitta Larsson, Martina Slater, Richard Slater, och öppnade stämman.

      2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

           Medlemmarna ansåg stämman behörigen utlyst.

      3. Val av ordförande att leda dagens förhandling.

          Knud Jensen valdes att leda stämman.

      4. Val av sekreterare för mötet.

           Elisabet Jensen valdes till sekrerare för mötet.

      5. Val av justeringsmän och rösträknare.

          Rune Wilthorn och Anders Ekelund föreslogs och valdes enstämmigt till justeringsmän och rösträknare.

     6. Godkännande av dagordningen.

          Stämman godkände dagordningen.

     7. Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll.

         Styrelseordförande Knud Jensen läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

     8. Styrelsens berättelse.

         Styrelseordförande Knus Jensen föredrog styrelsens berättelse för det gågna verksamhetsåre

         2019-01-01 till 2019-12-31. Därefter godkändes den och lades till handlingarna.

     9. Kassörens berättelse.

         Föreningens kassör Kent Nordblad redogjorde för föreningens årsredovisning 2019 som godkändes och lades till 

         handlingarna.

   10. Revisorns berättelse.

          Anki Wilthorn läste upp revisorns berättlese för verksamhetsåret 2019 med rekommendation om styrelsens

          ansvarsfrihet som godkänndes och lades till handlingarna.

    11. Frågan om ansvarsfrihet för styelsen.

           Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

    12. Val av ordförande och styrelse.

           Mats Rosvall presenterade valberedningens förslag till ny styrelse:

           Katinka Borg, ordförande på 1 år

           Annette Civilis

           Diana Celik

           Suppleant Kim Örnfeldt Lodin på 1 år

           Stämman biföll förslagen dessa valdes

     13. Val av revisorsuppleant.

            Lennart Pettersson är revisor kommande år.

            Anki Wilthorn föreslog omvald för 1 år.

            Stämman godkände förslaget och Anki Wilthorn valdes.

     14. Val av valberedning.

            Stämman godkände omval av Ulf Peterzon, sammankallande, Eva Arén och Mats Rosvall.

     15. Val av trivselgrupp.

           En avsägesle hade inkommit.

           Valberedningens förslag:

           Annette Civilis, sammankallande

           Marianne Warnerbrink

           Hanna Söderlind

           Sofia Andreasson

           Birgitta Lindkvist

           Els-Mari Lodin

           Stämman biföll förslaget och dessa valdes.

     16. Val av arbetskommitté.

            En avsägelse hade inkommit.

            Valberedningens förslag:

            Berndt Civilis, sammankallande

            Rune Wilthorn

            Anders Ekelund

            Lars-Gösta Karlsson

            Anders Paulsson

            Nils Rekke

            Göran Hallbäck

            Kim Örnfeldt Lodin

            Stefan Åkesson

      17. Bestämmelse av årsavgift för 2021.

            Styrelsens förslag till oförändrade avgifter:

            Medlemmsavgift 100 kr

            Båtavgift 500 kr

            Godkändes av stämman.

     18. Motioner enligt § 11.

            Inga.

     19. Skrivelser och rapporter.

            Inga.

     20. Övrigt.

             Berndt Civilis riktade ett särskild tack till arbetsgruppen och Henrik Pyk för väl genomförda aktiviteter under året.

     21. Stämmans avslutande.

           Stämmans ordförande tackade deltagande för en bra stämma och avslutade mötet.


        Vid pennan

       

         Elisabet Jensen, sekreterare


         Knud Jensen, ordförande


         Rune Wilthorn och Anders Ekelund, justerat

Protokoll för årsstämma i Häljarödbadens Byaförening Tid: 20 juli 2019 kl. 18.00 Plats: Fotbollsplanen i Norra Häljaröd Deltagare: 41 medlemmar närvarade.

1. Stämmans öppnande. Styrelseordförande Knud Jensen inledde stämman med en tyst minut för tidigare medlemmen Folke Pyk som avlidit under 2018 och öppnade därefter stämman.

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande. Medlemmarna ansåg stämman behörigen utlyst.

3. Val av ordförande att leda dagens förhandling. Nils Rekke föreslogs till ordförande för dagens stämma och valdes enstämmigt.

4. Val av sekreterare för mötet. Magnus Andreasson föreslogs och valdes enstämmigt till sekreterare för dagens stämma.

5. Val av justeringsmän och rösträknare. Andreas Söderling och Robin Loft föreslogs och valdes enstämmigt till justeringsmän tillika rösträknare för dagens stämma.

6. Godkännande av dagordningen. Stämman ansåg att dagordningen kunde godkännas.

7. Uppläsning av föregående protokoll. Styrelseordförande Knud Jensen läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.

8. Styrelsens berättelse. Styrelseordförande Knud Jensen föredrog styrelsens berättelse för det gånga verksamhetsåret, 2018-01-01 – 2018-12-31. Därefter godkändes den och lades till handlingarna.

9. Kassörens berättelse. Föreningens kassör Kent Nordblad redogjorde för föreningens årsredovisning 2018 som därefter godkändes och lades till handlingarna.

10. Revisorns berättelse. Kent Nordblad läste upp revisorns berättelse för verksamhetsåret 2018 med rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet som godkändes och lades till handlingarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12. Val av ordförande, fyllnadsval till styrelsen och val av suppleant. Ulf Peterzon presenterade valberedningens förslag till ny styrelse, omval av ordförande, Knud Jensen, 1år omval ordinarie ledamot, Kent Nordblad, 2år omval ordinarie ledamot, Katinka Borg, 2år nyval ordinarie ledamot, Annete Civilis, 2år omval ordinarie ledamot, Diana Celik, 2år nyval suppleant, Stefan Åkesson, 1 år Stämman biföll förslaget och dessa valdes.

13. Val av revisorssuppleant. Valberedningen föreslog omval av Lennart Pettersson som revisor på 2 år och Anki Wilthorn som revisorssuppleant på 1år. Stämman gav sitt bifall till förslaget och de båda valdes.

14. Val av valberedning. Sittande föreslogs och Ulf Peterzon (sammankallande), Mats Rosvall och Eva Arén valdes.

15. Val av trivselgrupp. Då inga avsägelser inkommit föreslogs av valberedningen omval av Anette Civilis (sammankallande), Susanne Landberg, Marianne Warnerbrink, Hanna Söderling, Sofia Andreasson, Birgitta Lindkvistoch Els-Mari Lodin. Stämman biföll förslaget och dessa valdes.

16. Val av arbetskommitté. Då inga avsägelser inkommit föreslogs av valberedningen omval av Berndt Civilis (sammankallande), Jan-Erik Persson, Rune Wilthorn, Lars-Gösta Karlsson, Anders Paulsson, Nils Rekke samt Stefan Åkesson. Ytterligare föreslogs Göran Hallbäck och Kim Örnfeldt Lodin av stämman. Stämman biföll förslaget och samtliga föreslagna valdes.

17. Bestämmelse av årsavgift för 2019. Styrelsen föreslog oförändrade avgifter, dvs 100kr/andel samt 500kr för båtplats. Stämman godkände förslaget.

18. Motioner enligt § 11. Motion som efterlyser tillgänglighet av styrelseprotokoll har inkommit, styrelsens rekommendation är att inte göra detta då de bör klassas som arbetsdokument för styrelsen. Röstning påkallades och ordförande konstaterade att motionen vunnit stämmans bifall, dvs styrelsen får i uppdrag att på lämpligt sätt tillgängliggöra kommande styrelseprotokoll för medlemmarna. Motion om installation av badtermometer på bryggan har också inkommit. Förslaget mottogs väl och stämman beslutade att föreningen skall införskaffa lämplig anordning för att visa badtemperaturen ute på bryggan.

19. Skrivelser och rapporter. Inga inkomna

20. Övrigt. Knud Jensen lyfte att styrelsen menar att föreningen behöver någonstans lokalt att förvara föreningens inventarier, något som idag saknas. Styrelsen har som förslag att man skall undersöka möjligheterna att upprätta ett låsbart förråd på på den asfalterade parkeringen i området. Stämman uppdrog åt styrelsen att utreda möjligheterna att genomföra detta.

21. Stämmans avslutande. Stämmans ordförande avslutade stämman. Vid pennan Magnus Andreasson Nils Rekke Sekreterare Ordförande Justerat Andreas Söderling Robin Loft


Häljarödbadens Byaförening
Protokoll från årsmöte och stämma 2018-07-21
Deltagare: 29 fastigheter var representerade


1. Stämmans öppnande.
Ordföranden öppnade mötet och hälsar samtliga välkomna!


2. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
Medlemmarna ansåg att stämman behörigen utlysts.


3. Val av ordförande för stämman.
Nils Rekke föreslogs till ordförande för stämman och valde enstämmigt.


4. Val av sekreterare för stämman.
Magnus Andreasson valdes till sekreterare.


5. Val av 2 justeringsmän.
Bo-Arne Nilsson och Göran Hallbäck valdes till justeringsmän.


6. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.


7. Uppläsning av föregående protokoll.
Stämmans ordförande läste upp föregående protokoll som godkändes och lades till handlingarna.


8. Styrelsens berättelse.
Föreningens ordförande Knud Jensen föredrog styrelsens berättelse för det gånga året, 2017-01-01 – 2017-12-31.
Därefter godkändes den och lades till handlingarna.


9. Kassörens berättelse.
Föreningens kassör Kent Nordbladvredogjorde föreningen årsredovisning för 2017 som därefter godkändes och lades till handlingarna.


10. Revisorns berättelse.
2017 Anki Wilthorn läste upp revisorns berättelse för 2017 med rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet som godkändes och lades till handlingarna.


11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


12. Val av styrelseordförande, fyllnadsval till styrelsen och val av suppleant till styrelsen.
Anders Ekelund presenterade valberedningens förslag:
På ett år valdes:
Knud Jensen, ordförande.
Anette Cevilis, ledamot
På två valdes:
Katinka Borg, ordinarie ledamot


13. Val av revisorsuppleant på ett år.
Anders Ekelund presenterade valberedningens förslag:
Anki Wilthorn valdes till revisorsuppleant på ett år.


14. Val av valberedning.
Till valberedning valdes:
Ulf Peterzon (sammankallande)
Mats Rosvall
Eva Arén


15.Val av feskommitté
Till festkommittén valdes:
Anette Cevilis, ny som sammankallande
Susanne Landerberg, Marianne Warnerbrink, Hanna Söderling, Sofia
Andreasson, Birgitta Lindkvist samt Els-Mari Lodin


16. Val av arbetskommitté
Till arbetskommittén föreslogs inga förändringar utan omval av samtliga
ledamöter klubbades.


17.Bestämmelse av årsavgift för 2019
Stämman godkände styrelsens förslag för 2019:
Årsavgift 100 kr samt 500 kr för båtplats, vilket är detsamma som föregående
år.


18. Motioner enligt §11.
Inga inkomna


19. Skrivelser och rapporter
Inga inkomna


20. Övrigt
Metbackens blomsterlådors vara eller icke vara.
Anders Eklund lyfter frågan om dessa skall vara kvar eller ej då det är oklart
vem som skall sköta dem. De närboende åtog sig att sköta bevattningen i
fortsättningen och stämman beslutade där med att de får vara kvar.
Anders Eklund, Birgitta Persson Helene Karlsson avtackades där efter med var
en gåva från föreningen.


21. Stämmans avslutande.
Stämmans avslutades och det bjöds in till festligheter i tälten.
Vid pennan
Magnus Andreasson                               Nils Rekke
Sekreterare                                               Ordförande

Protokoll ifrån årsstämma 2017-07-22


Antal deltagare: 32 medlemmar.

1.Stämmans öppnande.

Ordföranden inledde stämman med en tyst minut för

Ingegärd Pyk som hade avlidet under året och öppnade därefter stämman.

Han välkomnade nya medlemmarna: Elsmarie och Kim Lodin, Annika och Magnus Nildén, Kristin och Kent Sjöberg, Johannes Pyk och  Anna Hallén Buitenhuis och Alex Buitenhuis.

2.Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman hade behörigen utlysts.

3.Val av ordförande att leda dagens förhandling.

Till ordförande valdes Nils Rekke.

4.Val av sekreterare för mötet.

Knud Jensen valdes.

5.Val av justeringsmän och rösträknare.

Valdes: Bo-Arne Nilsson och Ulf Lindkvist.

6.Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.

7.Uppläsning av föregående protokoll.

Stämmans ordförande uppläste protokollet som godkändes och lades till handlingarna.

8.Styrelsens berättelse.

Stämmans ordförande uppläste styrelsens berättelse för 16.01.01 till 16.12.31. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9.Kassörens berättelse.

Kassören distribuerade resultat- och balansrapport, som godkändes och lades till handlingarna.

10.Revisorns berättelse.

Anki Wilthorn uppläste revisorns rapport som godkändes och lades till handlingarna.

11.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

12.Val av styrelse, ordförande och suppleant.

Diskuterades styrelsens förslag att nuvarande styrelse fortsätter till årets slut varefter den tvååriga styrelseperioden börjar 1 januari 2018.

Efter önskemål genomfördes omröstning genom handuppräckning. Omröstningen resulterade i 29 röster för och 8 röster emot styrelsens förslag. Förslaget godkändes av stämman.

Till styrelse valdes enligt valberedningens förslag:

På ett år:På två år:

Knud Jensen, ordf.Diana Celik

Katinka Borg, suppl.Kent Nordblad

Birgit Persson

Magnus Andreasson

13.Val av revisor och revisorsuppleant.

Lennart Pettersson två år

Anki Wilthorn, suppl. Ett år

14.Val av valberedning.

Omval av: Anders Ekelund (sammankallande) och Mats Rosvall.

15.Val av festkommitté.

Valdes: Birgit Persson (sammankallande), Helen Karlsson, Anette Civilis, Susanne Landerberg, Marianne Wernerbrink, Hanna Söderling och Sofia Andreasson.

16.Val av arbetskommitté.

Valdes: Berndt Civilis (sammankallande), Jan-Erik Persson, Rune Wilthorn, Anders Ekelund, Lars Gösta Karlsson, och Anders Pålsson, Nils Rekke och Stefan Åkesson

17.Bestämmelse av årsavgift och båtavgift för 2017.

Beslutades om samma som tidigare: årsavgift 100 kr och

båtavgift 500 kr.

18.Motioner enligt § 11.

Inga.

19.Skrivelser och rapporter:

Inga.

20.Övrigt

Knud Jensen tackade å föreningens vägnar Bo Flodin för den stora insats han gjort för föreningen och oss alla och lämnade över föreningens avskedspresent.

21.Stämmans avslutande.

Bo Flodin meddelade att föreningens tält kan hyras för 200 kr per styck.

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse

och avslutade stämman.


Norra Häljaröd 2017-07-23


Vid Protokollet            Ordförande


Knud Jensen                Nils Rekke


Justerat


Bo-Arne Nilsson               Ulf LindkvistProtokoll från årsmöte och stämma 2015-07-18.


Antal deltagare: 26 medlemmar.


 1. Stämmans öppnande.

Ordföranden inledde stämman med en tyst minut för Hedersmedlemmen KG Jönsson som hade avlidet under året och öppnade därefter stämman.


 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman hade behörigen utlysts.


 1. Val av ordförande att leda dagens förhandling.

Till ordförande valdes Bo Flodin.


 1. Val av sekreterare för mötet.

Knud Jensen valdes.


 1. Val av justeringsmän och rösträknare.

Valdes: Mats Johansson och Lars Nilsson.


 1. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


 1. Uppläsning av föregående protokoll.

Ordförande uppläste protokollet som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Styrelsens berättelse.

Ordförande uppläste styrelsens berättelse för året 14.01.01-14.12.31. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.


 1. Kassörens berättelse.

Kassören distribuerade resultat- och balansrapport, som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Revisorn berättelse.

Revisor Jan Kulle uppläste revisorns rapport som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.


 1. Val av styrelse och suppleant.

Styrelsen omvaldes.

Bo Flodin, Kent Nordblad, Knud Jensen, Diana Celik och Birgit Persson.

Suppleant: Jan-Erik Persson.


 1. Val av revisor och revisorsuppleant.

Omval av Jan Kulle och suppleant Lennart Pettersson.


 1. Val av valberedning.

Omval av: Anders Ekelund (sammankallande) och Mats Rosvall.


 1. Val av festkommité.

Omval av: Birgit Persson (sammankallande), Margarethe Wanstedt, Helen Karlsson, Birgitta Flodin och Gunnel Nordblad.


 1. Val av arbetskommité.

Omvaldes: Bo Flodin (sammankallande), Jan-Erik Persson, Lars Nilsson, Rune Wilthorn, Anders Ekelund, Lars Gösta Karlsson och Berndt Civilis.

Nyvaldes: Nils Rekke.


 1. Bestämmelse av årsavgift och båtavgift för 2016.

Styrelsens förslag på samma avgift som för 2015: 100 kr medlemsavgift och 500 kr för båtavgift godkändes.


 1. Motioner enligt § 11.

Inga.


 1. Skrivelser och rapporter.

Inga.


 1. Övrigt.

Styrelsens förslag om namnbyte till Häljarödbadens Byaförening som behandlats på förra årsmötet slutbehandlades och godkändes.

Stämman beslöt att på 2 ställen: Metbacken och bommen sätta upp dubbla tavlor. En för förenings meddelande och en för allmän information.

Det upplystes om att föreningens stadgar finns på hemsidan.


 1. Stämmans avslutande.

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse.

Påminde styrelsemedlemmarna om morgondagens konstituerande möte och avslutade stämman.


Norra Häljaröd 2015-07-20


Vid protokollet                                      Ordförande


Knud Jensen                                          Bo Flodin


Justerat


Mats Johansson         Lars Nilsson

Protokoll från årsmöte och stämma 2016 - 07 - 23


Antal deltagare: 26 medlemmar.


 1. Stämmans öppnande.

Ordföranden inledde stämman med en tyst minut för Jan Kulle och Ulla-Britt Rosenkvist Ericsson som hade avlidet under året och öppnade därefter stämman.

Han välkomnade nya medlemmarna: Anna Ohde och Robin Loft och Marianne Wernebring och Stefan Åkesson.


 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande.

Medlemmarna ansåg att stämman hade behörigen utlyst.


 1. Val av ordförande att leda dagens förhandling.

Till ordförande valdes Bo Flodin.


 1. Val av sekreterare för mötet.

Knud Jensen valdes.


 1. Val av justeringsmän och rösträknare.

Valdes: Anders Ekelund och Anders Paulsson


 1. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes.


 1. Uppläsning av föregående protokoll.

Ordförande uppläste protokollet som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Styrelsens berättelse.

Ordförande uppläste styrelsens berättelse för året          15.01.01-15.12.31. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.


 1. Kassörens berättelse.

Kassören distribuerade resultat- och balansrapport, som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Revisorns berättelse.

Kassören uppläste revisorns rapport som godkändes och lades till handlingarna.


 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.


 1. Val av styrelse suppleant.

Jan-Erik Persson önskade inte omval.

Som ny suppleant valdes Magnus Andreasson.


 1. Val av revisor och revisorsuppleant.

Lennart Pettersson valdes som ordinarie på ett år och Anki Wilthorn valdes som suppleant.


 1. Val av valberedning.

Omval av: Anders Ekelund (sammankallande) och Mats Rosvall.


 1. Val av festkommitté.

Valdes: Birgit Persson (sammankallande), Gunnel Nordbladh, Margarethe Wanstedt, Helen Karlsson, Anette Civilis, och Susanne Landerberg.


 1. Val av arbetskommitté.

Valdes: Bo Flodin (sammankallande), Jan-Erik Persson, Lars Nilsson, Rune Wilthorn, Anders Ekelund, Lars Gösta Karlsson, Berndt Civilis och Anders Pålsson och Nils Rekke.


 1. Bestämmelse av årsavgift och båtavgift för 2017.

Styrelsens förslag på samma avgift som för 2016: 100 kr medlemsavgift och 500 kr för båtavgift godkändes.


 1. Motioner enligt § 11.

Inga.


 1. Skrivelser och rapporter:

Inga.


 1. Övrigt.

Diskuterades uppläggning av båtar.

För att hindra stormar att dra båtarna ut i sjön föreslås att dessa förtöjs på befintlig plats.

Listan över båtplatser läggs ut på hemsidan.

Ordförande tackade Nils Rekke för god hjälp med utformningen av överklagande av beslut mot införande av 40 km begränsning genom Norra Häljaröd. Vi får ingen 40 km hastighetsgräns.


 1. Stämmans avslutande.

Ordföranden tackade medlemmarna för visat intresse.

Påminde styrelsemedlemmarna om morgondagens konstituerande möte och avslutade stämman.


Norra Häljaröd 2016-07-24


Vid Protokollet        OrdförandeKnud Jensen            Bo FlodinJusteratAnders Ekelund      Anders Paulsson


Protokoll årsmöte och stämma 26 juli 2014


Antal deltagare 30 st.


1.  Stämmans öppnande.


     Ordföranden hälsade alla välkomna till årsmötet.

     Speciellt välkomnades: Ann Henriksson och Åsa Leo som nya medlemmar i föreningen.

     Parentation hölls över Göte Henriksson och Ann-Christin Linansky.

     De hedrades med en tyst minut.

     Ordföranden förklarade därefter stämman öppnad.

   

2.  Fråga om stämmans behöriga utlysande.


      Stämman ansåg att stämman var behörigen utlyst.


3.  Val av ordförande för stämman.


      Till ordförande valdes Bo Flodin


4.  Val av sekreterare för stämman.


       Till sekreterare valdes Knud Jensen.


5.  Val av två justeringsmän.


      Till justeringsmän valdes Bernd Civilis och Klas Nilsson.


6.  Godkännande av dagordning.


      Dagordningen godkändes.

 

7.   Uppläsning av föregående protokoll.


       Ordf. läste upp föregående protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.


8.   Styrelsens berättelse.


       Ordförande Bo Flodin uppläste styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes och   

       lades till handlingarna.


9.   Kassörens berättelse.


       Årsredovisningen presenterades godkändes och lades till handlingarna.


10. Revisorernas berättelse.


       Revisorernas berättelse upplästes av Jan Kulle.

       Den godkändes och lades till handlingarna.


11. Fråga om  ansvarsfrihet för styrelsen.


       Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


12. Val av styrelsesuppleant.


        Omval till suppleant för 1 år: Jan-Erik Persson.

                                                                                               

13 . Val av revisorsuppleant.


       Lennart Pettersson omvaldes till rev. Suppleant (1år).


14. Val av valberedning.


       Anders Ekelund, sammankallande

       Mats Rosvall


15. Val av festkommitte´.

 

       Birgit Persson, sammankallande

       Margareta Wannstedt

       Helen Karlsson

       Birgitta Flodin

       Gunnel Nordbladh


16. Val av arbetskommitte´.


       Bo Flodin, sammankallande

       Jan-Erik Persson

       Lars Nilsson

       Rune Wilthorn

       Anders Ekelund

       Lars Gösta Karlsson

       Bernd Civilis


17. Fastställande av årsavgift  för 2015.

 

       Styrelsens förslag godkändes:

       

       100 kr medlemsavgift

        500 kr båtplatsavgift

 

18. Motioner enligt § 11.

       

       Inga.


19. Skrivelser och rapporter.


       Sommarblommor bidrag från kommunen: 3600 kr.


21. Övrigt.


Styrelsens förslag om namnbyte för föreningen till Häljarödbadens Byaförening godkändes och kommer att slutförhandlas på nästa årsmöte.


22. Stämmans avslutande. 

       

       Ordföranden tackade arbetskommitten för ett väl genomfört 2013 och

       Festkommitten tackades för idogt arbete med alla festarrangemang.

       Mötet avslutades.Norra Häljaröd  2014-07-29
Knud Jensen            Bo Flodin


Vid pennan               OrdförandeJusteratBernd Civilis               Klas Nilsson


Häljarödbadens Stugägarförening


Protokoll årsmöte och stämma 20 juli 2013


Antal deltagare 27 st.


1.  Stämmans öppnande.

        Ordföranden hälsade alla välkomna till årsmötet.

        Speciellt välkomnades: Erika Gustavsson och Jan Svensson samt Anette och Bernd Civilis som nya medlemmar i föreningen.

        Parentation hölls över Majken Kragh, Kent Svensson, Lars Brink och Gunni Ekelund. De hedrades med en tyst minut.

        Ordföranden förklarade därefter stämman öppnad.


2.  Fråga om stämmans behöriga utlysande.

        Stämman ansåg att stämman var behörigen utlyst.


3.  Val av ordförande för stämman.

        Till ordförande valdes Bo Flodin.


4.  Val av sekreterare för stämman.

        Till sekreterare valdes Knud Jensen.


5.  Val av två justeringsmän.

        Till justeringsmän valdes Lars Nilsson och Lars Gösta Karlsson.


6.  Godkännande av dagordning.

        Dagordningen godkändes.


7.   Uppläsning av föregående protokoll.

         Ordföranden läste upp föregående protokoll, som godkändes och lades till handlingarna.


8.   Styrelsens berättelse.

          Ordföranden Bo Flodin uppläste styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes och lades till handlingarna.


9.   Kassörens berättelse.

          Årsredovisningen presenterades godkändes och lades till handlingarna.


10. Revisorernas berättelse.

          Revisorernas berättelse upplästes av Kent Nordblad. Den godkändes och lades till handlingarna.


11. Fråga om  ansvarsfrihet för styrelsen.

         Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året som gått.


12. Val av styrelser för 2 år.

          Styrelsen omvaldes: Bo Flodin, Kent Nordblad, Knud Jensen, Diana Celik, Birgit Persson.   

          Suppleant för 1 år: Jan-Erik Persson.


13 .Val av revisor och revisorsuppleant.

          Jan Kulle valdes till revisor (2 år).

          Lennart Pettersson valdes till rev. Suppleant (1år).


14. Val av valberedning.

         Anders Ekelund, sammankallande

         Mats Rosvall


15. Val av festkommitté. 

          Birgit Persson, sammankallande

          Margareta Wannstedt

          Helen Karlsson

          Birgitta Flodin

          Gunnel Nordblad


16. Val av arbetskommitté.

          Bo Flodin, sammankallande

          Jan-Erik Persson

          Lars Nilsson

          Rune Wilthorn

          Anders Ekelund

          Tore Eriksson

          Lars Gösta Karlsson17. Fastställande av årsavgift  för 2013.

         Styrelsens förslag godkändes.

         100 kr medlemsavgift.

         500 kr båtplatsavgift.

 

18. Motioner enligt § 11.

          Inga.


19. Skrivelser och rapporter.

          Sommarblommor bidrag från kommunen: 2941 kr.


21. Övrigt.

Ett förslag från styrelsen om namnbyte för föreningen till Häljarödbadens Byaförening mottogs positivt och kommer att behandlas på nästa                årsmöte.                                                           

         På en fråga från Rune Wilthorn meddelades att båtbredden är max. 3,6 m och att placeringen av båten skall vara 5 m från bryggan.

         Anders Ekelund framförda en varning från sotaren om att brandsyn krävs för eldning.

         Flera medlemmar klagade över dålig kontakt med mobilt bredband.

         Varje medlem bör kontakta sin leverantör och framföra sina synpunkter. Telias 4G nät verkar fungera bra.


22. Stämmans avslutande. 

Ordföranden tackade arbetskommittén för ett väl genomfört 2012 och festkommittén tackades för idogt arbete speciellt under det regniga                     midsommarfirandet.

         Mötet avslutades.Norra Häljaröd  2013-07-29
Knud Jensen          Bo Flodin


Vid pennan             OrdförandeJusteratLars Nilsson           Lars Gösta Karlsson