Häljarödbadens ByaföreningVälkommen till

Häljarödbadens Byaförening


Norra Häljaröds Byaförening och Samfällighet Aktiviteter 2022
9/4
Vårstädning, samling vid grillplatsen kl.10.00. Era insatser belönas med grillad korv, dryck
och kaffe!


30/4
Valborg, samling vid containern kl18.00, om väder och vind tillåter. Var och en tar med
grill-mat och dryck. Trivselgruppen tänder grillen.


1/5
Vårvandring från Arild till Himmelstorp en lätt vandring T/R ca 2-3km. Samling vid
parkering, Metbacken kl.10.00, för ev. samåkning. Medtag egen matsäck eller fika på
Himmelstorp.


7/5
Bryggan ut, samling kl.10.00. Era insatser belönas med grillad korv, dryck och kaffe!
Traditionellt premiärdopp lite senare.
Sue har försäljning av populära sommarblommor.


26/5
Välkomna till Klockgrodornas konsert i Mölle. Vi ses vid parkering, Metbacken kl.17.00 Ev
samåkning fixar ni själva. Egen kvällsfika medtages.


17/6
AW kl.18.00 vid containern. Grillen är tänd, var och en tar med egen mat och dryck.


24/6
Traditionellt Midsommarfirande.
Välkommen att hjälpa till att klä midsommarstången, kl.10.00.
Kaffeservering, lotteri, lekar och musik med dans kl.15.00.


1/7
AW kl.18.00 vid containern. Grillen är tänd, var och en tar med egen mat och dryck.


14/7
Grillkväll med krabbfisketävling kl.17.00 medtag egen fiskeutrustning samt egen mat och
dryck. Grillen klar kl.18.00.


16/7
Årsmöte & Fest med Buffé och dans. Mer info kommer…


23/7
Fåglarna på Rönnen under ledning av Mats Johansson. Samling kl.10.00 vid
fotbollsplanen.


24/7
Fotboll, samling kl. 15.00 vid fotbollsplanen. Fika serveras till alla deltagare.


4/8
Brännboll med grillkväll för vuxna och barn. Medtag egen mat och dryck. Grillen klar
kl.18.00.


12/8
Byamarknad och AW med start kl.17.00 vid containern. Välkomna att sälja dina plantor,
hantverk, konst och annat.
Grillen är klar kl.18.00, var och en tar med egen mat och dryck.


10/9
Bryggan in, vi ses kl.10.00. Ärtsoppa, pannkakor, dryck och kaffe serveras till alla
arbetsglada.


23/9
AW kl.18.00 vid containern. Grillen är tänd, var och en tar med egen mat och dryck.


14/10
AW kl.18.00 vid containern. Grillen är tänd, var och en tar med egen mat och dryck.


28/10
Spökvandring i dungen med start kl.18.00. Mer info kommer…..


11/11
AW kl.18.00 vid containern. Grillen är tänd, var och en tar med egen mat och dryck.


2/12
AW med glöggmingel kl.18.00 vid containern. Grillen är tänd, var och en tar med egen
mat och dryck.


Vi ser fram emot många härliga möten i Norra Häljaröd!
Trivselgruppen


    Styrelsen 2022

Katinka Borg, ordförande

Per-Erik Ljung, sekreterare

Diana Celik, kassör

Martina Slater, suppleant

Mikael Gilbertsson, suppleant


Mail adress till styrelsen: hrodbyaforening@gmail.comBåtplatser för Häljarödsbadens Byaförening.


Båtplatser.

Båtplatserna vid Häljarödsbaden administreras av Häljarödsbadens byaförening för föreningens medlemmar.

Nyttjande av båtplatserna är inte knyten till fastigheterna.

Avgift för båtplatserna fastställs vid föreningens årsmöte.

Innehavaren av båtplats kan själv besluta om att använda platsen själv eller låta annan medlem i Häljarödsbadens byaförening nyttja denna. Däremot kan man inte överlåta båtplatsen till annan användare.

Önskemål om att få nyttja existerande båtplats förhandlas med aktuell innehavare.

Önskemål om att få en båtplats, frågor angående båtplatser, prata/maila/ring Bernd Civilis som administrerar en kölista.

Tilldelningen av lediga platser sker enbart enligt denna kölista.

En praxis som har tillämpats genom många år.Stadgarna           

               

§ 1.

Föreningen vars namn är Häljarödbadens Byaförening, är en ideell förening och har till uppgift att tillvarata och främja tomt- och stugägarnas intressen samt i övrigt söka höja trevnaden inom området.

Inom föreningen får icke avhandlas frågor som är främmande för föreningens intresse.

Politiska spörsmål får ej i någon form förekomma.


§ 2.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje stugägare vid N. Häljaröd inom föreningens verksamhetsområde, som erlägger fastställd årsavgift samt är villig att följa föreningens stadgar och beslut.


§ 3.

Årsavgiften för det löpande verksamhetsåret = 1/1 – 31/12 beslutas vid ordinarie stämma.

Medlem som utan giltig orsak underlåter att erlägga fastställda avgifter inom tre månader från det att inbetalningskort utsänts, har därmed förlorat sitt medlemskap.

Medlem som på något sätt skadar föreningens intressen, skall ur föreningen uteslutas.


§ 4.

Föreningens firma tecknas av, förutom styrelsen i sin helhet, ordförande jämte en styrelseledamot gemensamt.

För föreningens förbindelser ansvaras endast med dess tillgångar.


§ 5.

Styrelsen skall bestå av minst 3 ledamöter jämte en suppleant.§ 6.

1 revisor  jämte en suppleant.


§ 7.

Styrelseledamöter och revisorn samt suppleanter för dessa väljes på ordinarie stämma för en tid av två år. Suppleant för revisorn väljes på två år.

Årsmötet utser 2 ledamöter till valberedningen.

Den nya styrelsen håller ett konstituerat. Sammanträde senast tre veckor efter ordinarie stämma. Därvid skall utses vice ordförande, kassör och sekreterare.


§ 8.

Styrelsens säte är N. Häljaröd. Styrelsen sammanträder, då ärenden så påfordrar, på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom, av vice ordförande och är beslutsmässig, då minst 3 ledamöter är närvarande, varvid sammanträdets ordförande äger utslagsrätt. Styrelsen äger att till föreningens sammanträden inbjuda utanför föreningen stående personer.


§ 9.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen på ordinarie stämma revisor. Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1/1 – 31/12. Jämte revisorn utses en revisorssuppleant, vilken inträder vid förfall för ordinarie revisor.

Revisorn åligger:

att när så finnes lämpligt verkställa revision,

att verkställa årsrevision,

att avgiva berättelse minst 14 dagar innan ordinarie stämma och att till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Över av revisorn gjorda anmärkningar skall styrelsen äga tillfälle yttra sig.


§ 10.

Föreningen håller ordinarie stämma före juli månads utgång samt extra föreningsmöte, då styrelsen så finner lämpligt. Kallelse till föreningens sammanträden liksom andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla eller genom annan lämplig kallelseform. Kallelse skall ske två veckor före ordinarie stämma och extra föreningsmöte. På föreningens ordinarie årssammanträde skall följande ärenden förekomma till behandling.

1.Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet.

2.Revisorns berättelse.

3.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

4.Val av ordförande, styrelse samt suppleant.

5.Val av revisor och suppleant.

6.Bestämmande av årsavgiften.

7.Motioner enligt § 11.


§ 11.

Medlem som önskar ett eller flera ärenden upptaget till behandling skall skriftligen göra detta minst fem dagar före respektive möte.


§ 12.

Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande medlem 1 röst. Alla frågor avgöres genom öppen omröstning, såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal gäller den åsikt, som fungerande ordföranden biträder utom vid val, då lotten fäller utslaget.


§ 13.

Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast vid två på varandra med minst 14 dagars mellanrum följande sammanträden, varav minst ett är ordinarie, och då förslag till ändringen angivits i kallelsen, samt endast om minst två tredjedelar av de närvarande är om beslutet ense.


§ 14.

Föreningen kan icke upplösas med mindre än att beslut härom fattas vid minst två på varandra med minst 14 dagars mellanrum följande sammanträden, varav ett är ordinarie stämma. För beslutets giltighet fordras, att vid det sista sammanträdet minst två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet.

Upplöses föreningen, skall dess tillgångar tillfalla allmännyttigt ändamål inom N Häljaröd.

Dessa stadgar är vid sammanträde med Häljarödbadens Stugägarförening den 8 juli 1962 antagna sam justerade den 19 juli 1981, 20 augusti 1988 och 28 juli 2007. Ändring till Häljarödbadens Byaförening  den 18 juli 2015.