Norra Häljaröds SFF
Norra Häljaröds stugor

Välkommen till Norra Häljaröds Samfällighetsförening Ga:2

Norra Häljaröds samfällighetsförening består av 58 delägande fastigheter. Föreningen bildades 2006 och har som ändamål att förvalta och sköta vägar, grönområden och badbrygga inom Norra Häljaröd Ga:2 i Höganäs kommun, Skåne. Området ligger i östra delen av Norra Häljaröd, norr om Farhultsvägen och söder om Skäldervikens strandlinning. Metbacken, Pimpelstigen, Sportfiskevägen, Notvägen, Flötevägen och Dragstråket är de vägar som ingår med intill liggande grönområden.Skötselplan


Allmänt
För skötseln gäller vad som beslutats i samband med samfällighetens inrättande
och vad som följer av allmänna bestämmelser om strandskydd och naturvård. I
övrigt bygger skötselplanen på rekommendationer av kommunekologen i
Höganäs kommun. Det övergripande syftet med rekommendationerna är att öka
den biologiska mångfalden. I linje med rekommendationerna ska tillväxten av
ängsmark främjas.


På den bifogade kartan är ängsmarken markerad med grönt medan övriga
grönområden är markerade med grått.Ängsmarken


Ängarna mot havet
Rekommendationen för ängsmarken mot havet som är sandmark är att låta den vara
och slå den i slutet av säsongen, eftersom örter har stark tillväxt i maj och juni.


I enlighet med rekommendationerna ska ängarna som regel slås (slaghackas) en
gång om året när blomningen är över, helst efter den 15 september. Om ängarna är
torra och överblommande, kan man ta det tidigare. När ängarna slås, ska ytorna tas
ned så långt som möjligt. Det avklippta materialet samlas in och bortforslas.


Om tillväxten är kraftig med risk för alltför tät växtlighet eller det annars finns särskild
anledning, får ängarna slås även vid andra tillfällen.Andra ängsytor
För att påskynda att andra grönytor växer till äng, klipps dessa ned helt i slutet av
maj, varvid det avklippta tas bort för att därefter vänta med slaghackan till sent på
säsongen samordnat med ängarna mot havet. Det gynnar blommande örter och
fröna får lättare att gro och en död gräsfilt undviks.


I slutet på säsongen slås (slaghackas) ytorna tillsammans med ängarna mot havet.


Slaghackning görs om det varit ett torrt år i slutet av augusti och annars i mitten av
september.Andra grönområden (grå ytor).
Klipps med gräsklippare vid behov.Genomförande
En inventering görs vilka ytor som är kraftigare och behöver slås 2 gånger för att
främja tillväxten av ängsmark. En löpande utvärdering ska göras.


Behovet av slagning av ängarna vid andra tillfällen än i slutet av säsongen liksom
behovet av klippning av andra grönområden bedöms av Arbetsgruppen och beslutas
av styrelsen.Träd och skog
Allmänna principer
I enlighet med skogsvårdsstyrelsens anvisningar ska all avverkning ske med
naturvårdshänsyn. Detta innebär att ett antal grova träd bör finnas kvar och att
bärande träd och buskar bör sparas. Dessa kan utgöra boträd för fåglar. Gamla
och/eller sjuka träd tas bort för att släppa fram yngre träd. Vid gallring prioriteras
bevarande av ek, lövträd och tall.


Skogen ovanför Sportfiskevägen (Norra Häljaröd 15:1)
Skogen bör skötas så att den får en god åldersvariation. En gång om året rensas sly
bort. Plats och ljus ska skapas för en varsam föryngring. De träd som ska gallras
bort, är i första hand de som är skadade, står nära väg eller tomt eller står för tätt.
Målet är att få en lagom ljus, luftig och åldersmässigt varierad vegetation med ett
öppet markskikt.


I den östra kanten har björnbären har tagit över. I enlighet med kommunekologens
rekommendationer behöver man komplettera med nya träd, tillräckligt stora för att
klara björnbären. Andelen ek bör öka på bekostnad av ask och björk. Eken behöver
ljus och bör gallras fram så att dess kronor kan utvecklas utan att björnbären tar över.
Föryngringen av ek är mycket svag varför det behövs stödplantering. Detta kräver
ljus i skogsgolvet. Kompletteras med tall för att öka variationen och för det
vintergröna..


Askföryngringen är god och i den fuktigare delen. Asken bör gallras fram så att den
får krona. Tillräckligt med skogsalm sparas, 10-15 träd, spritt i område. Allt buskage
som hagtorn, skogstry, hassel, rönn m fl. sparas.


All gallring bör ske etappvis för inte släppa upp björnbären.

Genomförande
Ett mera detaljerat åtgärdsprogram för gallring/röjning och nyplantering bör upprättas
och revideras årligen av arbetsgruppen samt beslutas av styrelsen.


Arbetsgruppen svarar för genomförandet, inklusive all röjning, gallring och
bortförande av material. Avverkning av levande träd och nyplantering beslutas efter
samråd med berörda markägare. Stormfällda träd tas bort och markägare
underrättas. Veden tillfaller markägaren. Övrig röjning och gallring görs i enlighet
med de angivna rekommendationerna.Uppföljning och utvärdering


Arbetsgruppen har i uppdrag att löpande revidera skötselplanen. Områdena
inspekteras vår och höst för att bedöma hur dessa utvecklas och vilka behov av
förändringar som behöver vidtas. Vägledande är de rekommendationer som getts
från kommunen och råd bör sökas därifrån. Reviderad skötselplan dokumenteras och
beslutas av styrelsen. Ändringar rapporteras via styrelseprotokoll. Mer omfattande
ändringar skall fastställas på den årliga stämman.
Styrelsen 2022


Nils Rekke, ordförande

Anders Paulsson, vice ordförande

Susanne Landerberg, kassör

Stefan Åkesson, sekreterare

Ulf Lindkvist, ledamot

Sue Nilsson, suppleant       


Kontakta styrelsen via mail norrahrosam@gmail.com                                        

                                                         

Valberedning 

Ulf Peterzon                               

Eva Arén

Mats Rosvall                                                        

                                                               


Revisor 

Lennart Pettersson

Anki Wilthorn, suppleant  Stadgarna


     Stadgarna för Norra Häljaröds samfällighetsförening enligt lagen 1973:1150

     om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska

     gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


            Kommun: Höganäs                                Skåne län§ 1 Firma:

        Föreningens firma är Norra Häljaröds samfällighetsförening.


§2 Samfälligheter:  

Föreningen förvaltar Norra Häljaröd ga:2.


§3 Grunderna för förvaltningen:

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.


§4 Medlem:

Medlem i föreningen är ägare till fastigheter eller därmed jämställd egendom har del i samfälligheten under §2.


§5 Styrelsens säte och sammansättning:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun. Styrelsen ska bestå av högst 5 ledamöter och 1 suppleant.


§6 Styrelse val:

Styrelse väljs vid ordinarie föreningstämma.                                                                   

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år.

Första gången val äger rum skall en ledamot väljas på 1 år.

        Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituera styrelsen själv.                 


§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista:

        Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet.

        Kallelse skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden. 

Suppleantern skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamot ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.


§8 Styrelse beslutförhet, protokoll:

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledarmöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter  infunnit sig till sammanträdet.

 

        Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.


        Vid vilka röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av

        ordföranden.   


Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.


Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.


Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot belutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.


Över ärendet i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.


§ 9 Styrelse, förvaltning:

       Styrelsen skall

  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
  5. Om förvaltningen omfattar flera, samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

         

§ 10 Revision:

          För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1

          revisor.


          Revisionsberättelse skall överlämnas till styelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


§ 11  Räkenskapsperiod:   

           Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31 december.


§ 12 Underhålls och förnyelsefond:

          Underhålls- och förnyelsefond erfordras ej, men kan beslutas på stämma. 


§ 13 Föreningsstämma:

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen  bestämmer.


Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära extra stämma utlyses gäller § 47, 3 stycket lagen om förvaltning av samfälligheter.

 

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig förr granskning under samma tid.


§ 14 Kallelse till stämma:

          Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev till hemorten.


          Kallelsen skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.


          I kallelsen skall

  • anges tid och plats för stämman,
  • vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
  • uppgifter om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.


          Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom brev.


§ 15 Motioner:   

  Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas  på ordinarire stämma, skall vara styelsen till handa senast under juni månad. 


Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§ 16  Dagordning vid stämma:

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän

4. Styrelsens och revisorernas berättelser

5. Ansvarsfrihet för styrelsen

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10. Val av revisorer och suppleanter

11. Fråga om val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

       Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.


§ 17 Disposition av avkastning:

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.


§ 18 Stämmobeslut:

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.


Ifråga om omröstning m.m.gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.


När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständighter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömmandeet av röstresultatet.


Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 19 Flera verksamhetsgrenar:

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar  gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.


Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerande röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andel i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör lika.


§ 20 Protokolljustering, tillgänglighållande:

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.


Rolf Toresson

SammanträdesledareKommentar till stadgarna

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.


Till ingressen:

SFL innehåller tvingade regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.


Till § 1:

Huvudreglen är att om en samfällighetsförening nybildas, ska föreningens firma innhålla ordet samfällighetsförening ( 29§SFL). Firman ska tydligt skilja sig från andra firmor som är registrerade hos den statliga Lantmäterimyndigheten. Detta gäller även när en vägsamfällighet eller en vägförening upplöses och ersätts av en samfällighetsförening samt när en förvaltning enligt bysamfällighetslagen LGA ombildas till en samfällighetsförening. Om däremot en vägsamfällihet eller vägförening inte upplöses, utan endast övergå till stadgar enligt SFL, får vägsamfälligheten respektive vägföreningen behålla sin gamla firma (9 § lagen [1997:620]om upphävande av lagen [1939:608] om enskilda vägar).


Till § 2:

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilka den bildats. Samfällighetsföreningen får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt influtna medel vid försäljning.


Alla samfälligheter ska anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras: Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerade bör registerbeteckningen anges.


Till § 3:

Samfällighets ändamål kan ha bestämt vid lantmäteriförrättning och framgå i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.


Till § 4:

Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfällighet enligt lagen (1998:812) om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och den numer upphävda vattenlagen (1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgörs av delägarna i samfällighet (17 § SFL).


Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anäggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.


Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighete enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL ska vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).


Till § 5:

Styrelsen för samfällighetsföreningen ska bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1998:1259).


Till § 6:

När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen ska bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).


Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången an den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).


Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finnes av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse (33 § SFL).


Om ej annat följer av stadgarna eller av beslut tagna av stämman, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).


Uppgifter om föreningens postadress, om styrelsenledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sådan utsetts ska anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden ska anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (39 § SFL).


Till § 7:

Inga kommentarer.


Till § 8:

Som styrelsens bestut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde de flesta röstande förenar sig. Vid val avgörs lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdandes ordföranden


Första stycket gäller ej, om annat föreskriver stadgarna ( 38 § SFL).


Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.


Femte stycket avser bl. a då kontakt tas med brev eller per telefon.


Till § 9:

Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och belut tagna av stämman, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).


Styrelsen får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningen (36 § SFL).


Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmaretecknare. Styrelsen och firmatecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller beslut tagna av stämma överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).


Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfällighter eller andra verksamhetsgrenar, i vilken medlemmarna har del eller olika andelstal. Bestämmelsern anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.


Till § 10

Revisionen avser räkenskapsperioden. Eftersom räkenskapsperiode inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.


Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.


Till § 12:

Regler om fondering finns i 19 § SFL.


Till § 13:

Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiodes utgång att revisorerna fär tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.


Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas och därvid anger de ärenden som ska behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.


Sker det ej, utlyser länsstyrelsens stämma på anmäalan av medlem (47 § 3 stycket SFL).


Till § 14:

Kallelse tillföreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen anges vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter ska länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).


Till § 15:

Inga kommentarer.


Till § 16:

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).


Över beslut som fattas på föreningstämma ska genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket ska hållas tillgängligt  för medlemmarna senast två veckor efter stämman (50 § 2 stycket SFL).


Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).


Till § 17:

Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.


Till § 18:

Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får deltaga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).


Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet (48 § SFL).


Innehavare av rättighe i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).


Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst ( huvudtalsmetod ). I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastgheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (48 § SFL) ( andelstalsmetoden).


Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika rösetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (48 § SFL).


För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrivs i stadgarna (51 §  SFL).


Vid  omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna ska det gälla.


Beslut o stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas till registrering. Vid anmälan ska fogas två besyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).


Till § 19:

Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 18.


Några i alla sammanhang god hållpunkter för en jämförelse mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas. Om mellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksgrenarna finns norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan åstadkommas genom att i na bestäms hur kostnaderna för viss verksamhet, exempelvis administrationskostnader, sras av de olika verksamhetsgrerna (se prop. 1973:160 s 578).


Till § 20:

Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16.